Tarbijamäng

 1. ÜLDTINGIMUSED

 

Isikuandmete kaitse on meie jaoks väga oluline ning suhtume sellesse täie tõsidusega. Käesolevast privaatsuspoliitikast, mille põhimõtteid Briiny Marketing OÜ järgib, leiate detailset informatsiooni selle kohta, milliseid isikuandmeid Teie kohta kogume, milleks neid kasutame ja kellel neile ligipääs on. Need privaatsustingimused (edaspidi “tingimused”) kehtestavad peamised põhimõtted ja korra, mis reguleerivad Briiny Marketing OÜ (edaspidi “Korraldaja”) veebisaidi www.tarbjamang.eu külastajate isikuandmete haldamist (edaspidi „Teie“).

Isikuandmete töötlemisel juhindume käesolevast privaatsuspoliitikast, kohalduvatest isikuandmete kaitset puudutavatest õigusaktidest, sealhulgas Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusest (EL) 2016/679 (edaspidi „GDPR“) ja Eesti isikuandmete kaitse seadusest.

„tarbijamang.eu” on mõeldud üle 14-aastastele isikutele. Alla 14-aastased isikud ei saa edastada isikuandmeid „tarbijamang.eu” kaudu.

 

 1. OTSETURUNDUS

 Teie isikuandmeid (ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress, telefoni number) töödeldakse võistlustele/kampaaniatele mugavamaks registreerimiseks ja otseturunduseks Teie nõusoleku alusel, mida väljendatakse uudiskirja vormi täitmisel jaotises “Telli uudised” tarbijamang.eu jaotises. Kui Teie ei avalda nõusolekut otseturunduse kohta, ei saa korraldaja Teile kasulikku ja asjakohast teavet anda.

Meie uudiskirja tellijate nimekirja haldamiseks ja neile e-kirjade saatmiseks kasutame automatiseeritud turundusplatvormi – MailerLite. Juurdepääs MailerLite privaatsuspoliitikale.

Infolehed võivad kasutada veebi märgutuld, spetsiifilisi indentifikaatoreid ja muid jälgimistehnoloogiaid, et koguda teavet, millist rakendust kasutatakse kirja lugemiseks, IP-aadress ja sellegaseotud riik, kliendi tüüp, kui tellite uudiskirja, ja/või kui avate e-kirjaga saadetud külastuslingid, ja/või kui tellimus tühistatakse. Seda teave kogutakse statistilistel eesmärkidel, et jälgida ja täiustada meie infolehti.

Uudiskirja tellimusest saate loobuda, klõpsates iga uudiskirja allosas oleval lingil.

 

 1. MITTEISIKLIKE ANDMETE HALDAMINE

Teie mitteisiklikke andmeid – s.t neid, mis on seotud teenustega, mida tellite veebisaidilt tarbijamang.eu või selle kaudu – võidakse statistiliste uuringute tegemisel statistika huvides hallata anonüümselt. Igal juhul ei võimalda selline andmete haldamine Teie isikut otseselt ega kaudselt avaldada. Jätame endale õiguse edastada anonüümset statistilist teavet kolmandatele isikutele erandlikel juhtudel.

 

 1. ISIKUANDMETE EDASTAMINE KOLMANDATELE ISIKUTELE

Teie isikuandmeid võidakse edastada kolmandatele isikutele, kes töötlevad Teie isikuandmeid, et aidata meil meie veebisaiti hallata ja Teie isikuandmeid kaitsta. Sellisteks kolmandateks isikuteks võivad olla korraldaja teenust tellivad ettevõtted ja isikud, reklaami- ja turunduspartnerid, kliendirahulolu uuringut korraldavad ettevõtted, võlgade sissenõudmisteenuse osutajad, maksehäireregistrid, IT partnerid, (e-postiteenust vahendavad või osutavad isikud, asutused ja organisatsioonid, jne. Teie isikuandmeid võidakse avalikustada kulleritele ja postiasutustele, kui tekib vajadus saata Teile posti teel teatis või saadetis. Teie isikuandmeid võidakse avalikustada ka ametnikele (politsei, kohtutäitur, tööinspektor jt), kui selline nõue tuleneb seadusest, samuti vastutava töötleja, tema klientide, koostööpartnerite, töötajate ja vara kaitseks.

Ilma Teie eelneva nõusolekuta ei avalda me Teie isikuandmeid kolmandatele isikutele muudel kui käesolevates tingimustes sätestatud juhtudel, välja arvatud juhul, kui Eesti Vabariigi seadused seda nõuavad.

 

 1. TEAVE TEIE ARVUTIS

Jätame endale õiguse salvestada Teie arvutisse teavet (mida tavaliselt nimetatakse küpsisteks), kui külastate veebisaiti tarbijamang.ee. Küpsised aitavad meil Teile pakutavaid teenuseid parandada, näiteks nii, et Teil pole vaja juba varem esitatud andmeid uuesti sisestada. Küpsised aitavad meil ka registreerida lehel käijate arvu ja annavad statistilisi andmeid ja teavet, kuidas kasutajad suhtlevad Sanitex teenustega. Teie võite igal ajal kustutada oma arvutist teabe või selle kasutamise blokeerida, muutes Interneti brauseri sätteid.

 

 1. ISIKUANDMETE ESITAMINE JA AJAKOHASTAMINE

Teie päringute ja teenuse tellimuste tõhusaks ja täpseks täitmiseks veebisaidil tarbijamang.eu on vaja Teie kõige täpsemaid andmeid. Seetõttu peate tarbijamang.eu registreerimisvormide väljadel esitama täpsed andmed ja värskendama teavet nii kiiresti kui võimalik, kui see on muutunud.

 

 1. KOLMANDATE OSAPOOLTE VEEBISAIDID

Me ei vastuta Teie isikuandmete haldamise eest kolmandatele osapooltele kuuluvate veebisaitide kaudu. Me ei vastuta privaatsustingimuste ja kolmandate osapoolte veebisaitide tegevuse eest isegi juhul, kui pääsete nendele saitidele välja veebilehe tarkvalik.ee paigutatud linkide kaudu. Soovitame tutvuda iga külastatud veebisaidi privaatsussätetega, mis ei kuulu meile, eraldi.

 

 1. ISIKUANDMETE OHUTUS

Me rakendame Eesti Vabariigi isikuandmete kaitse seaduses ja Euroopa Liidu andmekaitse üldmääruses sätestatud turvalisuse ja töötlemise nõudeid.

Teie isikuandmete haldamisel veebisaidil tarkvalik.ee kasutame turvalisi organisatsioonilisi ja tehnilisi vahendeid, mis kaitsevad neid andmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, muutmise, avalikustamise ja muu ebaseadusliku tegevuse eest.

 

 1. ISKUANDMETE SÄILITAMINE

Isikuandmeid säilitatakse kujul, mis võimaldab andmesubjekte tuvastada ainult seni, kuni see on vajalik selle eesmärgi täitmiseks, milleks isikuandmeid töödeldakse või kuni see on nõutud vastavalt õigusaktidele. Me töötleme ja salvestage Teie isikuandmeid mitte kauem, kui see on vajalik käesolevas privaatsuspoliitikas sätestatud eesmärkidel.

Lepingulise kliendi isikuandmeid säilitatakse lepinguliste nõuete aegumise tähtajani. Lepinguid, raamatupidamise algdokumente ja muid äridokumente, mis on vajalikud majandustehingute arusaadavaks kirjeldamiseks ja mis võivad sisaldada isikuandmeid, säilitatakse seitse aastat, alates vastava majandusaasta lõpust. Töölepinguid säilitatakse kümme aastat töölepingu lõppemisest arvates.

Kliendile selgelt sihitud automaatsete teavituste ja pakkumiste edastamine on-site või e-posti teel andmeid säilitatakse 3 aastat peale viimase uudiskirja lugemist või kuni Teie tühistate oma otseturunduse nõusolekut varem.

 

 1. ISIKUANDMETE ESITAMATA JÄTMISE TAGAJÄRJED

Teil on õigus keelduda andmast meile oma isikuandmeid. Kuid Teie isikuandmete esitamine on käesolevas privaatsuspoliitikas nimetatud eesmärkide saavutamiseks hädavajalik. Seega, kui Teie ei esita oma isikuandmeid, ei pruugi korraldaja eespool nimetatud eesmärke saavutada.

 

 1. TEIE ÕIGUSED

 

Õigusi teostatakse kooskõlas tingimustega, mis tulenevad GDPR-ist ja teistest kohalikest õigusaktidest:

 

11.1. õigus tutvuda Teie kohta käivate isikuandmetega;
11.2. õigus isikuandmete parandamisele;
11.3. õigus isikuandmete kustutamisele;
11.4. õigus nõuda isikuandmete töötlemise piiramist;
11.5. õigus esitada isikuandmete töötlemisele vastuväiteid;
11.6. õigus saada Teie isikuandmeid struktureeritud, üldkasutatavas ja masinloetavas vormingus (õigus andmete ülekandmisele);
11.7. õigus, et Teie kohta ei võetaks otsust, mis põhineb üksnes automatiseeritud töötlusel;
11.8. õigus nõusoleku tagasivõtmisele, ilma et see mõjutaks enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud töötlemise seaduslikkust;
11.9. õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile.

 

Võite kasutada neid õigusi, pöördudes korraldaja poole e-posti teel info@tarbijamang.eu või helistades numbrile +372 5662 1415

 

 1. AUTORIÕIGUS

 

Veebilehe tarbijamang.eu sisalduva teksti ja graafilise teabe kasutamine ja levitamine ilma Korraldaja selgesõnalise loata muudel Interneti-saitidel ja massiteabevahendites on keelatud.

Esitatud teabe autoriõigused kuuluvad vastavatele füüsilistele ja juriidilistele isikutele, nagu on näidatud koos teksti- ja graafilise teabega. Kui koos teabega ei ole viidatud kolmandate isikute autoriõigustele, kuulub õigus sellele teabele Korraldajale.

Kuigi Korralda püüab tagada, et sellel veebisaidil olev teave vastaks tegelikkusele ega ole vananenud või ebatäpne, ei vastuta Korralda veebisaidil tarbijamang.eu avaldatud teabe mitte ajakohase oleku ja ebatäpsuse tulenevate tagajärgede eest.

 

 1. MUUD TINGIMUSED

 

Korraldajal on õigus ühepoolselt muuta käesolevaid privaatsustingimusi. Muutmisest teavitab Korraldaja Teid veebisaidil tarbijamang.eu, e-posti teel või muul viisil. Veebilehe tarbijamang.eu kasutamine pärast muudatuste kohta teavitamist tähendab Teie nõusolekut muudatustega.

Kui te arvate, et Teie privaatsust on rikutud või kui soovite tutvuda Teie kohta kogutud andmetega, siis palume võtta meiega ühendust e-posti aadressil info@tarbijamang.eu Teil on ka õigus esitada kaebus selle riigi andmekaitse järelvalveasutusele, kus asub Teie alaline elukoht. Eestis on selleks Eesti Andmekaitse Inspektsioon.

Nendele tingimustele kohaldatakse Eesti Vabariigi seadusi. Kõik vaidlused lahendatakse vastastikusel kokkuleppel. Kui vastastikust kokkulepet ei saavutata, arutatakse vaidlusi Eesti Vabariigi kohtus Eesti Vabariigi seaduses ettenähtud korras.